pl-en
Mapa serwisu
Biuletyn Informacji Publicznej
Dziennik Ustaw Dziennik Ustaw
Monitor Polski Monitor Polski
 Zarządzenia Zarządzenia
Uchwały Uchwały
Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne
Gospodarka Komunalna Gospodarka Komunalna
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kołaczyce Plan Zagosp. Przest. GK
LGD Nowa Galicja LGD "Nowa Galicja"
Program Integracji Społecznej Program Integracji Społecznej
LGD Nowa Galicja "Program poprawy czystości
zlewni rzeki Wisłoki"
Gminny Oœrodek Kultury w Kołaczycach GOK
Orlik 2012 Orlik 2012
Wrzesień 2017
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

Imieniny:
Tomasza, Maurycego, Joachima
Polecamy
 • internetowy portal młodzieżowy

  internetowy portal młodzieżowy
  SZOK
  Świat z Okna Kołaczyc na

 • HOTSPOT FREE INTERNET

  HOTSPOT KOŁACZYCE
  GOK

 • Ciepło z Ziemi

  Ciepło z Ziemi
  KOLEKTORY SŁONECZNE
  Dopłaty na kolektory z
  Firmą ARGUS Sp. z .o.o.

 • Oœrodek szkoleniowy
  • UL. KUŹNICY KOŁŁĄTAJOWSKIEJ 23F/U3
   31-234 KRAKÓW , MAŁOPOLSKIE

   Telefon: 12 665 33 29

   Fax: 26653329

 • Parafia Kołaczyce

  Parafia Kołaczyce
 • Gminna Biblioteka

  Gminna Biblioteka Publiczna w Kołaczycach
 • Ochotnicza Straż Pożarna Kołaczyce

  OSP Kołaczyce
 • MKS Ostoja Kołaczyce

  Ostoja Kołaczyce
 • ORZEŁ Bieździedza

  Orzeł BieŸdziedza
 • Telewizja Internetowa Kołaczyce

  Telewizja Internetowa Kołaczyce
 • Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kołaczycach
  w Kołaczycach

  Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kołaczycach
 • Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
  w Kołaczycach

  Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kołaczycach
 • Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
  w Bieździedzy

  Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Bieździedzy
 • Zespół Szkół Społecznych w Krajowicach

  Zespół Szkół Społecznych w Krajowicach
 • Zespół Szkół Społecznych w Sieklówce

  Zespół Szkół Społecznych w Sieklówce
 • Zespół Szkół Społecznych im. Jana Pawła II
  w Sowinie

  Zespół Szkół Społecznych im. Jana Pawła II w Sowinie
 • Fundusze Europejskie

  Fundusze Europejskie
Świadczenia rodzinne
Świadczenia rodzinne (wersja informacji plik pdf)

Świadczenia rodzinne
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołaczycach informuje, iż wnioski o świadczenie rodzinne na nowy okres zasiłkowy (2012/2013) będą przyjmowane od dnia 01 września 2012 r. 
W przypadku, gdy osoba złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września 2012r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad nastąpi do dnia 30 listopada 2012r. W przypadku, gdy osoba złoży wniosek wraz z dokumentami    w okresie od 01 października do 30 listopada 2012r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad 2012r nastąpi do dnia 31 grudnia 2012r. 
WYMAGANE DOKUMENTY DO USTALENIA PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO – NA OKRES ZASIŁKOWY 2012/2013
-kopia dowodu tożsamości wnioskodawcy –oryginał do wglądu;
-skrócony odpis aktu urodzenia dziecka – w przypadku złożenia pierwszego wniosku;
-zaświadczenie lub oświadczenie w przypadku, gdy dziecko ukończyło 18 rok życia lub kontynuuje naukę w szkole ponadgimnazjalnej (zaświadczenie lub oświadczenie musi być wystawione po rozpoczęciu roku szkolnego 2012/2013 i doręczone do 10 września 2012r.);
-kopia orzeczenia o niepełnosprawności albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności w przypadku, gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne -oryginał do wglądu;
-zaświadczenie lub oświadczenie, w przypadku osoby uczącej się lub osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli uczą się w szkole wyższej;
-zaświadczenie lub oświadczenie o dochodach uzyskanych w roku 2011 wszystkich osób pełnoletnich w rodzinie;
-zaświadczenie lub oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego za rok 2011;
-oświadczenie członków rodziny o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu uzyskanego w 2011r.; 
-oświadczenie członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym -wymagane w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej;
-przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą sądową do ich płacenia na rzecz osób z poza rodziny
-kopię odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub kopię odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych alimentów (w przypadku uzyskania alimentów niższych niż zasądzone w wyroku lub ugodzie sądowej) oraz zaświadczenie lub oświadczenie         o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów;
-dokumenty wymagane na żądanie organu realizującego świadczenie rodzinne w niektórych sytuacjach: (itp. Zaświadczenie z KRUS o wysokości wypłaconego chorobowego w roku 2011 lub oświadczenie; dokumenty potwierdzające uzyskanie dochodu -zaświadczenie lub oświadczenie      o dochodzie netto za pierwszy pełny miesiąc pracy, decyzja o założeniu działalności gospodarczej   i oświadczenie o uzyskanym dochodzie w pierwszym pełnym miesiącu tej działalności; decyzje      o przyznaniu: zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, zasiłku lub świadczeniu przedemerytalnego, emerytury, renty, dodatku kompensacyjnego dla nauczycieli itp. dokumenty potwierdzające utratę dochodu –świadectwo pracy, decyzja o utracie renty itp.; zaświadczenie lub oświadczenie o dochodzie uzyskanym poza granicami kraju; zaświadczenie lub oświadczenie o nie ubieganie się o świadczenia rodzinne i o wysokości posiadanego gospodarstwa rolnego -                w przypadku zameldowania na terenie innej gminy  itp.).  
WYMAGANE DOKUMENTY DO DODATKU DO ZASIŁKU RODZINNEGO Z TYTUŁU:

 •  urodzenie dziecka – dodatek przysługuje jednorazowo w wysokości  1 000,00 zł

-skrócony odpis aktu urodzenia dziecka –oryginał;
- od 1 stycznia 2012 r. warunkiem ubiegania się o świadczenie będzie pozostanie matki dziecka pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu;
- dowody osobiste obojga rodziców – ksero.

 •  opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – dodatek przysługuje w wysokości 400,00 zł

-zaświadczenie pracodawcy lub oświadczenie o udzielenie urlopu wychowawczego oraz           o okresie, na jaki urlop wychowawczy został udzielony (powinno zawierać imię i nazwisko dziecka, datę urodzenia dziecka, wyszczególnienie);
-zaświadczenie lub oświadczenie o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania       w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego;
-aktualne zaświadczenie ZUS o zgłoszeniu do ubezpieczenia społecznego lub oświadczenie wraz z dołączoną kopią imiennego raportu miesięcznego osoby ubezpieczonej potwierdzająca odprowadzenie składek na ubezpieczenie społeczne;
-odrębna umowa o pracę i zaświadczenie lub oświadczenie za pierwszy pełny miesiąc pracy (netto) -w przypadku podjęcia zatrudnienia umożliwiającego sprawowanie opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z okresu wychowawczego.

 •  samotnego wychowywania dziecka – dodatek przysługuje w wysokości 170,00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 340,00 zł na wszystkie dzieci, a na dziecko niepełnosprawne 250,00 zł, a nie więcej niż 500,00 zł na wszystkie dzieci

-skrócony odpis aktu zgonu drugiego z rodziców;
- odpis zupełny aktu urodzenia dziecka, w przypadku, gdy ojciec dziecka jest nieznany;
-kopię odpisu wyroku sądu orzekającego o oddaleniu powództwa o ustalenie świadczenia alimentacyjnego.


 • kształcenie i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – dodatek przysługuje           w wysokości:

-  60,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,
-  80,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia
Dodatek przysługuje na dziecko:
- legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności w wieku do ukończenia 16 roku życia;
- legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym w wieku do ukończenia 24 roku życia jeżeli uczy się lub jest poddawane rehabilitacji: do dodatku uprawnia także nauka w szkole wyższej;
-kopia orzeczenia o niepełnosprawności dziecka -oryginał do wglądu.

 •   rozpoczęcia roku szkolnego – dodatek ten przysługuje raz w roku w związku         z rozpoczęciem roku szkolnego, wypłacany jest w wysokości 100,00 zł na dziecko

-w przypadku, gdy uczeń ukończy 18 rok życia lub uczęszcza do szkoły ponadgimnazjalnej (na dzień 01.09.2012r.) zaświadczenie lub oświadczenie wystawione po rozpoczęciu roku szkolnego (doręczyć do 10.09.2012r.)

 • podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania na częściowe pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkołydodatek przysługuje w wysokości 90,00 zł miesięcznie

-dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie ucznia w bursie, internacie lub innym miejscu zapewniającym zamieszkanie, prowadzony przez podmiot publiczny;
-oświadczenie osoby fizycznej o wynajmie lokalu uczniowi oraz dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie;
-zaświadczenie lub oświadczenie o uczęszczaniu do szkoły.

 • podjęciem przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania na pokrycie wydatków związanych z zapewnieniem dziecku możliwości dojazdu z miejsca zamieszkania do miejscowości w której znajduje się siedziba szkoły – dodatek przysługuje w wysokości 50,00 zł miesięcznie

-zaświadczenie lub oświadczenie o uczęszczaniu do szkoły.

Copyright © 2006-2017, Urząd Miejski w Kołaczycach