pl-en
Mapa serwisu
Biuletyn Informacji Publicznej
Dziennik Ustaw Dziennik Ustaw
Monitor Polski Monitor Polski
 Zarządzenia Zarządzenia
Uchwały Uchwały
Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne
Gospodarka Komunalna Gospodarka Komunalna
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kołaczyce Plan Zagosp. Przest. GK
LGD Nowa Galicja LGD "Nowa Galicja"
Program Integracji Społecznej Program Integracji Społecznej
LGD Nowa Galicja "Program poprawy czystości
zlewni rzeki Wisłoki"
Gminny Oœrodek Kultury w Kołaczycach GOK
Orlik 2012 Orlik 2012
Wrzesień 2017
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

Imieniny:
Tomasza, Maurycego, Joachima
Polecamy
 • internetowy portal młodzieżowy

  internetowy portal młodzieżowy
  SZOK
  Świat z Okna Kołaczyc na

 • HOTSPOT FREE INTERNET

  HOTSPOT KOŁACZYCE
  GOK

 • Ciepło z Ziemi

  Ciepło z Ziemi
  KOLEKTORY SŁONECZNE
  Dopłaty na kolektory z
  Firmą ARGUS Sp. z .o.o.

 • Oœrodek szkoleniowy
  • UL. KUŹNICY KOŁŁĄTAJOWSKIEJ 23F/U3
   31-234 KRAKÓW , MAŁOPOLSKIE

   Telefon: 12 665 33 29

   Fax: 26653329

 • Parafia Kołaczyce

  Parafia Kołaczyce
 • Gminna Biblioteka

  Gminna Biblioteka Publiczna w Kołaczycach
 • Ochotnicza Straż Pożarna Kołaczyce

  OSP Kołaczyce
 • MKS Ostoja Kołaczyce

  Ostoja Kołaczyce
 • ORZEŁ Bieździedza

  Orzeł BieŸdziedza
 • Telewizja Internetowa Kołaczyce

  Telewizja Internetowa Kołaczyce
 • Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kołaczycach
  w Kołaczycach

  Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kołaczycach
 • Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
  w Kołaczycach

  Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kołaczycach
 • Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
  w Bieździedzy

  Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Bieździedzy
 • Zespół Szkół Społecznych w Krajowicach

  Zespół Szkół Społecznych w Krajowicach
 • Zespół Szkół Społecznych w Sieklówce

  Zespół Szkół Społecznych w Sieklówce
 • Zespół Szkół Społecznych im. Jana Pawła II
  w Sowinie

  Zespół Szkół Społecznych im. Jana Pawła II w Sowinie
 • Fundusze Europejskie

  Fundusze Europejskie
Pozyskiwanie środków na realizację proje

Pozyskiwanie środków na realizację projektów przez Gminę Kołaczyce

W maju 2010 r. Gmina Kołaczyce podpisała umowę o dofinansowanie projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa w Gminie Kołaczyce poprzez doposażenie jednostki odpowiedzialnej za podejmowanie działań ratowniczych” w ramach działania 4.4 Zwalczanie i zapobieganie zagrożeniu RPO WP 2007-2013. Wartość projektu wynosi 961 744,00 zł, w tym dofinansowanie 817 482,40 zł. Celem projektu jest zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem terenowym wraz z wyposażeniem dla jednostki OSP z Kołaczyc. W sierpniu br. planowane jest zakończenie projektu.

Kolejnym wnioskiem, który otrzymał pozytywną ocenę i został warunkowo wybrany do dofinansowania przez Zarząd Województwa w ramach działania 2.2 Infrastruktura energetyczna RPO WP 2007-2013, jest projekt pn. „Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Kołaczyce poprzez budowę ekonomicznego oświetlenia dróg i placów gminnych zasilanego energią wiatru i słońca”. Realizacja inwestycji planowana jest na lata 2010 – 2012, która będzie kosztować 3 622 888,80 zł, a dofinansowana w kwocie 3 079 455,49 zł. W ramach projektu w Gminie Kołaczyce zostanie zbudowanych 100 lamp hybrydowych przy drogach gminnych, obiektach rekreacyjnych, sportowych, sakralnych, w takich miejscach, gdzie w pobliżu nie przebiega linia energetyczna lub budowa takiej linii wymaga znacznych nakładów.

Pozytywną ocenę również otrzymał wniosek o dofinansowanie złożony w ramach działania 2.1 Infrastruktura komunikacyjna, schemat C drogi gminne RPO WP 2007-2013 pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 113401 R Kołaczyce – Sowina, etap I”. Wnioskowana kwota dofinansowania wynosi 1 999 997,14 zł, natomiast wartość całego projektu opiewa na kwotę 3 606 164,48 zł. Zakres rzeczowy projektu obejmuje odcinkowy remont oraz przebudowę drogi, ponadto budowę chodnika i wyniesionego przejścia dla pieszych oraz przebudowę istniejącej sieci teletechnicznej.

Na terenie gminy działa Stowarzyszenie LGD Nowa Galicja, która w 2010 roku, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) oś 4 LEADER, ogłosiła 4 konkursy, w tym 2 dotyczyły „Małych projektów”, a 2 „Odnowa i rozwój wsi”. Odpowiadając na te konkursy Gmina złożyła 3 wnioski w ramach „Małych projektów” na realizację następujących zadań: „Podkarpackie Miodobranie”, „Lato na sportowo”, „Renowacja konserwatorska zabytkowej kapliczki na Rynku w Kołaczycach” oraz 1 wniosek w ramach „Odnowa i rozwój wsi” pt. „Budowa ogólnodostępnych placów zabaw na terenie Gminy Kołaczyce”. Wszystkie otrzymały pozytywną ocenę zgodności z kryteriami i znajdują się na liście projektów wybranych do realizacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Nowa Galicja. Budowa placów zabaw obejmuje swym zakresem 8 placów zabaw, po jednym w każdej miejscowości z terenu gminy. Wartość operacji wynosi 667 441,35 zł, natomiast kwota dofinansowania 300 000,00 zł

W fazie oceny znajduje się złożony w Krakowie 30 marca 2010 r. w Wspólnym Sekretariacie Technicznym Programu Współpracy Transgranicznej  Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013 wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Wielowymiarowy rozwój kultury poprzez otwarcie Centrum Współpracy Pogranicza polsko-słowackiego”. Całkowita wartość projektu wynosi 1 086 629,86 EURO, a wnioskowane dofinansowanie o wartości 923 635,40 EURO. Celem projektu jest poprawa ożywienia kontaktów pomiędzy społecznościami, promocja zasobów kulturowych obszaru pogranicza, poprawa przepływu informacji na temat wydarzeń kulturalnych, kultywowanie tradycji pogranicza realizowane poprzez Gminę Kołaczyce oraz partnera słowackiego – Obce Zborov. W ramach projektu przewidziano budowę wielofunkcyjnego obiektu tj. Centrum Współpracy Pogranicza w Kołaczycach, który umożliwi skuteczne podjęcie działań miękkich, m.in. organizacja imprez kulturalnych obu partnerów – polskiego i słowackiego.

Również inne instytucje z terenu gminy złożyły wnioski o dofinansowanie, które są lub będą realizowane przy finansowym wsparciu Unii Europejskiej. Między innymi są to:
Gminny Ośrodek Kultury w Kołaczycach z siedzibą w Bieździedzy otrzymał pozytywną ocenę wniosku „Wsparcie i ochrona kultywowania tradycji Straży Wielkanocnej oraz uczestnictwa w uroczystościach patriotycznych Oddziału Kosynierów w Bieździedzy” w ramach „Małych projektów” LSR LGD Nowa Galicja. Wartość operacji wynosi 33 245,00 zł, w tym wnioskowane dofinansowanie 23 271,50 zł.
Zakład Gospodarki Komunalnej w Kołaczycach Sp. z o.o. otrzymał dofinansowanie w kwocie 107 895 zł na realizację operacji „Zakup samochodu z przeznaczeniem do selektywnego odbioru odpadów oraz zakup pojemników do segregacji odpadów” w ramach PROW działania 3.2.1 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”. Całkowita wartość operacji wyniosła 159 263,68 zł, a celem jej było usprawnienie systemu selektywnej zbiórki odpadów od mieszkańców na terenie gminy Kołaczyce.
Parafia Rzymsko-Katolicka Trójcy Świętej w Bieździedzy otrzymała dofinansowanie projektu pn. „Kompleksowy remont i konserwacja zabytkowego Zespołu Kościoła Parafialnego Trójcy Świętej w Bieździedzy” realizowanego w ramach osi 6 Turystyka i kultura RPO WP 2007-2013. Wartość zadania ogółem wynosi 1 881 848,82 zł, w tym kwota dofinansowania 1 599 571,49 zł. Projekt swym zakresem obejmuje zagospodarowanie terenu wokół kościoła- alejki, rekonstrukcję, renowację oraz konserwację dzwonnicy kościelnej i ogrodzenia kościelnego.
Rektorat Rzymsko-Katolicki pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Lublicy w ramach PROW „Odnowa i rozwój wsi” otrzymał dofinansowanie w kwocie 282 172,73 zł na realizację operacji pt. „Remont placu parkingowego, utwardzenie powierzchni gruntu na działce oraz odwodnienie skarpy przy Kościele pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Lublicy”, natomiast całkowita wartość zadania wynosi 211 629,55 zł. W czerwcu br. planowane jest zakończenie realizacji operacji.

Copyright © 2006-2017, Urząd Miejski w Kołaczycach